ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานอาจารย์

แนะนำผลงานอาจารย์ ผศ.ดร.วันโชค เครือหงษ์

By 11/08/2022 No Comments

📖📚#แนะนำผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันโชค เครือหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก #เขตพื้นที่อุเทนถวาย

• Effect of palm oil fuel ash fineness on the microstructure of blended cement paste Construction and Building Materials. Volume 25, Issue 11, November 2011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061811002054

• Bottom ash stabilized with cement and para rubber latex for road base applications Case Studies in Construction Materials. Volume 17, December 2022
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509522003916

• AD Scientific Index 2022 https://www.adscientificindex.com/scientist/wunchock-kroehong/4308451

• Google Scholar Profile https://scholar.google.com/citations?user=P-1vx7IAAAAJ&hl=en