Site icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 25-31 ตุลาคม 2565 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาสอบ อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 1130/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และขอแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On Line) 100% และห้ามมิให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศฯเปลี่ยนแปลง หากนักศึกษาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือ ถือเป็นความผิดสถานหนัก จะถูกลงโทษตามระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อนเท่านั้น
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On Site)
  3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ทุกชั้นปี ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (On Line) และแบบออนไซต์ (On Site)) ตามความเหมาะสมของรายวิชา
  4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (On Line) และแบบออนไซต์ (On Site)) ตามความเหมาะสมของรายวิชา
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
    ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Exit mobile version