Site icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การทำ MOU ร่วมกับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มด้วยการกล่าวรายงานความเป็นมาในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย ดร.ณรงค์ ชัยสงเคราะห์ จากนั้นเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร และ คุณจิรัชย์ เหรียญชัยวานิช ผู้อำนวยการสายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกัน ในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงและมุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของบริษัท และตลาดแรงงานต่อไป

หลังจากพิธีลงนาม คุณจิรัชย์ เหรียญชัยวานิช และ คุณองอาจ อัศวเสมาชัย ผู้จัดการสายศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Exit mobile version