#ปริญญาตรี #ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์ เปิดรับ 6 สาขา
☘️วิศวกรรรมโยธา
☘️วิศวกรรมก่อสร้าง
☘️สถาปัตยกรรมภายใน
☘️เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
☘️เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
☘️เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
#ปริญญาตรี #ภาคเทียบโอน เรียนเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว จบ วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี) เปิดรับ 4 สาขา
🍁วิศวกรรรมโยธา
🍁สถาปัตยกรรมภายใน
🍁เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
🍁เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 10 มิถุนายน 2564
โทร 02-2527029 ต่อ 57 (ฝ่ายวิชาการ) 16 (ฝ่ายทะเบียน) 22 (แผนกประชาสัมพันธ์)