คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่  8  มกราคม  2548  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนที่ 6 ก   วันที่  19  มกราคม  2548   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย  วิทยาเขตบางพระและคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ตั้งอยู่ที่จังหวัด ชลบุรี   วิทยาเขตจันทบุรี  ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถและวิทยาเขตอุเทนถวาย  ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร   โดยมีที่ตั้งของตัวมหาวิทยาลัย  อยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์บางพระ   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย  จึงเปลี่ยนฐานะ และเปลี่ยนชื่อเป็น

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย”

ปี พ.ศ. 2549  วิทยาเขตฯ ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก  2  สาขาวิชา  คือ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ในปีเดียวกันนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฏกระทรวง  จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  กระทรวงศึกษาธิการ   ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก  หน้า 24  ลงวันที่ 27  พฤศจิกายน  2549  ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. สำนักงานวิทยาเขตเขตจันทบุรี
 3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 4. คณะเทคโนโลยีสังคม
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ในปีการศึกษา 2561 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทุกหลักสูตรแล้วและดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ TQF  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่จัดการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาบริหารงานก่อสร้างและสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตรได้แก่ วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมก่อสร้าง  กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 หลักสูตรได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลักสูตร (หลักสูตรใช้ร่วม)  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง