Academic Works

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่1

วันที่ 17-18 กุ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติครั้งที่ 4 (Online Conference)

คณะวิศวกรรมศาสต…
กิจกรรม

การจัดโครงการอบรมเทคโนโลยีไลดาร์ โดยนักศึกษาปริญญาโท MCM

วันศุกร์ที่ 24 …
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานภารกิจ
ข้อมูลคณะ
นักศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการริเวอร์เดล มารีน่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ งดจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
Read More

โรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศ ที่ได้สอนด้านการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย รวมอยู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีอยู่ด้วยกัน 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  เปิดสอน ทางด้าน  วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์  และโลจิสติกส์

Programs

การศึกษาระดับปริญญาตรี

3 หมวดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวม 6 สาขา

การศึกษาระดับปริญญาโท

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

Important person

ถ้าเรารักสมัครจิต ก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำเงินคือ ที่รวมรักสมัครคง

สว่าง สุขัคคานนท์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ลำดับ 8

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายควรเป็นรากเหง้าของโรงเรียนช่างก่อสร้างทั้งหลายในอันที่จะเป็นแบบอย่างกลับเป็นที่เพราะครูวิชาช่างโดยเหตุที่เป็นผู้เกิดก่อนและเป็นโรงเรียนสำคัญของพระนครภาระทั้งสองนี้ย่อมตกแก่อาจารย์และศิษย์ร่วมกันรับผิดชอบอันจะบันดาลชื่อเสียงของโรงเรียนให้เกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วโดยการกระทำของตนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนฯ

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีผู้ให้กำเนิดโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ได้รับรางวัล

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ผังพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงสร้างพื้นและหลังคาเป็นไม้ หลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบโมเดิร์น (Modern) อาคารมีลักษณะเรียบเกลี้ยง รูปทรงเชิงเรขาคณิตเป็นก้อนทึบแน่น มีแนวเสาอิงผนังเป็นเส้นตั้งคู่กับช่องหน้าต่างทางตั้ง มีกันสาดแผ่นบาง ๆ ยื่นคลุมเหนือหน้าต่าง ภายในอาคารประดับอาคารด้วยประติมากรรมนูนต่ำซึ่งเป็นลักษณะของอาคารแนวอาร์ต เดคโค (art deco)

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา: อุเทนถวายสร้างคน คณะวิศวกรรมสร้างชาติ

ปณิธาน: วิชาการดี กิจกรรมเด่น มุ่งมั่นบริการสังคม

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรในการผลิตวิศวกร สถาปนิกนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ