คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยงานสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563
งานประกันคุณภาพ

สำนักงานคณบดี

ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย

– งานบริหารงานทั่วไป
– งานฝึกอบรม
– งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง
– งานวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง
– งานพัฒนาระบบการศึกษาเชิงธุรกิจ