ผู้บริหาร

ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันโชค เครือหงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

อาจารย์ศักดา สันธนะวิทย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

หัวหน้าสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เนรมิตรครบุรี

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์วุฒิกร แก้วลาดเงิน

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

อาจารย์สุลาวัลย์ ทันใจชน

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

อาจารย์สุวินัย อินทรศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ ภู่พีระสุพงศ์

หัวหน้าสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

อาจารย์ธนิศา หนูทวี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันโชค เครือหงษ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา