ผู้บริหาร

ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร

คณบดี

รองคณบดี

วันโชค เครือหงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

มนูญ จิตรสำเริง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสาขา

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

วุฒิกร แก้วลาดเงิน

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

ศักดา สันทนะวิทย์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สมบัติ ต่อวัฒนชัย

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.พรชัย อัจฉริยเมธากร

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ดร.สมโภชน์ ภู่พีระสุพงศ์

หัวหน้าสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วุฒิชัย ยังสว่าง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

-

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ดร.วันโชค เครือหงษ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา