คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จำกัด ประจำปี 2564

ผศ.อารี เลาะเหม็ง

ประธานกรรมการ

ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สารดา จารุพันธ์

กรรมการ

นายวิชัย เล้าภากรณ์

กรรมการ

นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง

กรรมการ

นางรัชนีย์ ธรรมณี

กรรมการ

นายจำลอง ภู่วงษ์

กรรมการ

นายวันชัย รังกุพันธ์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางทิวาวรรณ บุญรอดอยู่

กรรมการและเหรัญญิก

นายมนูญ จิตรสำเริง

กรรมการและผู้จัดการ

นายปริญญา มรรคสิริสุข

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.กาญจนา ศรีมันตะ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์