วิสัยทัศน์

" เป็นองค์กรในการผลิตวิศวกร สถาปนิกนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ "

ปรัชญา

" อุเทนถวายสร้างคน คณะวิศวกรรมสร้างชาติ "

ปณิธาน

" วิชาการดี กิจกรรมเด่น มุ่งเน้นบริการ "

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-On) "

เอกลักษณ์

"นำความรู้สู่ชุมชน "

พันธกิจ

  • องค์กรมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพและศักยภาพ
  • ผลิตบัณฑิตปฏิบัติการด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ที่มุ่งมั่น ขยัน อดทน อย่างมีคุณภาพ
  • พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อย่างมีคุณค่า
  • บริการวิชาการด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม มีคุณภาพ ได้อย่างมาตรฐาน ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
  • ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อสร้างคณะฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาชีพชั้นสูง
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาค
  • เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือแก้ไขปัญหาของสังคม/ประเทศ
  • เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/สังคม
  • เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งบูรณาการกับงานวิจัย/การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา