ราชกิจจานุเบกษา

1.  ประมวลคำถาม

– คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

พระราชบัญญัติ

1.  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฯ พ.ศ. 2547 

2.  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

3.   พ.ร.บ. ม.เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   

4.   พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 

5.   พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543  

6.   พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

7.   พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547   

8.   พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551  

9.   พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551  

10.   พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  

11.   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ประกาศ ก.พ.อ.

1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

2.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 

3.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

4.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 

5.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 

6.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 

7.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 

8.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 

9.  เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
 ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 

10.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
1.  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  

2.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 (ยกเลิก)

3.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯและพนักงานในสถาบันฯ   โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 

4.  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553

6.  ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552  

7.  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 

8.  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2556  

9.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานขอส่วนงานภายใน พ.ศ.2552 

10. ข้อบัังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2553

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ พ.ศ.2558

12. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันฯให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557

ประกาศมหาวิทยาลัย
1.  ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

2.  ประกาศ ว่าด้วย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้างสำหรับการจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ พ.ศ. 2558

3.  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานในสถาบันฯสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตาม     ประสบการณ์

4.  ประกาศ เรื่อง วิธีการ และเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกhttp://old.rmutto.ac.th/fileupload/สมัญญา พิมพาลัย1เกณฑ์ภาษาอังกฤษ.pdf

ระเบียบมหาวิทยาลัย

1. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556 

2.  ระเบียบ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการเพื่อปฏิบัติงานใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2555

3.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553

4.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ . 2553

5.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553

6.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2557

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

1.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯให้     ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  

2.  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง
ข้าราชการฯ พ.ศ. 2556 

3.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554 

    -  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554 

    -  ประกาศ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการฯ 

     -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554 

     -  ประกาศ เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                                                    

1.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)  

2.  ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันฯ  

3.  ระเบียบ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2558 

4.  ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานในสถาบันฯ พ.ศ. 2553  

5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

6. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงานในสถาบันฯ พ.ศ.2556 

7.  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของ   พนักงานในสถาบันฯ  

8.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563  

9.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563  

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)                                                      

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันฯ 

12. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2551 

13. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันฯ เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558

14. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาชีพและคุณวุฒิที่ขาดแคลน 

15. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จากคุณวุฒิ ป.เอก เป็นคุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก http://old.rmutto.ac.th/fileupload/สมัญญา พิมพาลัย1ประกาศหลักเกณฑ์ พนง..pdf

16. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่5) พ.ศ.2558 (ยกเลิก) http://old.rmutto.ac.th/fileupload/สมัญญา พิมพาลัย1ข้อบังคับ พนง.(ฉบับ5)2558.pdf

17. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันฯให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

18. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานในสถาบันฯตำแหน่งวิชาการ จากคุณวุฒิ ป.เอก เป็นคุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก (ฉบับที่ 2)

พนักงานราชการ                                                              

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  

2.  รายละเอียดประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ  

3.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา  

และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 

4.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ 

ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ    

6.  แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  

7.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   ราชการ 

8.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560