#ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวาย

ตามที่ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณป้ายรถเมล์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 1555/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงให้งดการจัดการเรียนการสอนทุกระดับและทุกชั้นปีในเขตพื้นที่อุเทนถวาย และขอให้อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ในวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชรคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์