กำลังปรับปรุง

 

ข้าราชการฯ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชา
1 นางเกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ Ketpet Wongwattanapong การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
2 นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง อาจารย์ Manthanaporn Arunrueang การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
3 นางสาวกาญจนวรรณ วินิจพิทยากุล อาจารย์ Kanjanawan Vinitpittayakul การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
4 นางสาวธนิศา หนูทวี อาจารย์ Tanisa Nootawee การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
5 นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี อาจารย์ Kittichai Prasertpornsri การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
6 นายวรเศรษฐ์ อุดมสิน อาจารย์ Warrasade Udomsin การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
7 นายวุฒิชัย ยังสว่าง อาจารย์ Wuttichai Youngswaing การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
8 นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ อาจารย์ Sumitta Tanongsakwised การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
9 นายพรชัย อัจฉริยเมธากร ผศ. Pornchai Utchariyamedhakorn การออกแบบอุตสาหกรรม
10 นายยิ่งยง รุ่งฟ้า รศ. Yingyong Rungfah การออกแบบอุตสาหกรรม
11 นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ อาจารย์ Maturose Chaoraiparn การออกแบบอุตสาหกรรม
12 นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช อาจารย์ Chumsit Rotsakunphanit การออกแบบอุตสาหกรรม
13 นายบุญชม สุดจิตต์ อาจารย์ Boonchom Sudjit การออกแบบอุตสาหกรรม
14 นางสาวศศิธร คล้ายชม ผศ. Sasithorn Klaichom เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
15 นายอารี เลาะเหม็ง ผศ. Aree Lohmeng เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
16 นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล รศ. Pornchit Perapatanakul เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
17 นายนราธิป ทับทัน รศ. Narathip Thubthun เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
18 นางสาวกมลธร แป้นกล่ำ อาจารย์ Kamontorn Panglam เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
19 นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่ อาจารย์ Pavadee Boonrodyoo เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
20 นางสาวสุลาวัลย์ ทันใจชน อาจารย์ Sulawun Thanjaichon เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
21 นายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท อาจารย์ Jaroonsak Jaruthiranart เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
22 นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ อาจารย์ Natapong Puangpinyo เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
23 นายณัฐภูมิ รับคำอินทร์ อาจารย์ Nattapoom Rubkhamin เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
24 นายพู่กัน สายด้วง อาจารย์ Pugun Saiduang เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
25 นายศักดา สันธนะวิทย์ อาจารย์ Sakda Santanawit เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
26 นายเฉลย คงปรีพันธุ์ ผศ. Chaloei Kongpreephan วิศวกรรมก่อสร้าง
27 นายทองพูล ทาสีเพชร ผศ. Thongpoon Thaseepech วิศวกรรมก่อสร้าง
28 นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ ผศ. Somboon Phanlertchamnan วิศวกรรมก่อสร้าง
29 นายอภิวิชญ์ พูลสง ผศ. Apivich Poolsong วิศวกรรมก่อสร้าง
30 นางสาววิมรรศนา ณ สงขลา อาจารย์ Wimassana Na Songkhla วิศวกรรมก่อสร้าง
31 นางสาววีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ อาจารย์ Weenuttagant Rattanatheerawong วิศวกรรมก่อสร้าง
32 นายชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ อาจารย์ Chachrist Srisuwanrat วิศวกรรมก่อสร้าง
33 นายชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย อาจารย์ Chinnaphut Chaichothikulchai วิศวกรรมก่อสร้าง
34 นายวุฒิกร แก้วเงินลาด อาจารย์ Wutikorn Khawngernlard วิศวกรรมก่อสร้าง
35 นางสาวศศิธร สรรพ่อค้า ผศ. Sasithorn Sunphorka วิศวกรรมเคมี
36 นายสมโภช ภู่พีระสุพงษ์ ผศ. Sompoch Pooperasupong วิศวกรรมเคมี
37 นายณรงค์ ชัยสงเคราะห์ อาจารย์ Narong Chaisongkroh วิศวกรรมเคมี
38 นางศศิวิมล มาแสง ผศ. Sasiwimol Maseang วิศวกรรมโยธา
39 นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี ผศ. Phattrasuda Phosri วิศวกรรมโยธา
40 นายกฤษฎา อนันตกาลต์ ผศ. Kritsada Anantakarn วิศวกรรมโยธา
41 นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ ผศ. Narongdej Intaratchaiyakit วิศวกรรมโยธา
42 นายวันโชค เครือหงษ์ ผศ. Wunchock Kroehong วิศวกรรมโยธา
43 นายวิทวัส สิทธิกูล ผศ. Wittawat Sittigool วิศวกรรมโยธา
44 นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ ผศ. Sattawat Haruehansapong วิศวกรรมโยธา
45 นายสุรินทร์ สุทธิประภา ผศ. Surin Sutthiprabha วิศวกรรมโยธา
46 นางสาวเพ็ญพิชชา สนิทอินทร์ อาจารย์ Penpichcha Sanit-In วิศวกรรมโยธา
47 นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ อาจารย์ Atittaya Nimanong วิศวกรรมโยธา
48 นายจิรวัฒน์ จันทร์เรือง อาจารย์ Jirawat Junruang วิศวกรรมโยธา
49 นายทศพร ประเสริฐศรี อาจารย์ Tosporn Prasertsri วิศวกรรมโยธา
50 นายธเนศ วินิจฉัยกุล อาจารย์ Thanet Vinijchaikul วิศวกรรมโยธา
51 นายธีระพล ลดาลลิตสกุล อาจารย์ Teerapon Ladalalitsakul วิศวกรรมโยธา
52 นายปรัชญา ยอดดำรงค์ อาจารย์ Pruchaya Yoddumrong วิศวกรรมโยธา
53 นายวิชัย เล้าภากรณ์ อาจารย์ Wichai Laopakorn วิศวกรรมโยธา
54 นายสุชาติ ทองรัมภากุล อาจารย์ Suchart Thongrumpakul วิศวกรรมโยธา
55 นายเอนก เนรมิตรครบุรี อาจารย์ Anek Neramitkornburi วิศวกรรมโยธา
56 นายสุรัติ เส็มหมัด อาจารย์ Surat Semmad วิศวกรรมโยธา
57 นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน ผศ. Chulaporn Pouyuan ศึกษาทั่วไป
58 นางสาวรสสุมนต์ จารยะพันธุ์ ผศ. Rossumont Jaryabhand ศึกษาทั่วไป
59 นางสาวกมนทรรศน์ ชาวนา อาจารย์ Kamontus Chawna ศึกษาทั่วไป
60 นางสาวไปรมา ดิษฐสมบูรณ์ อาจารย์ Praima Disthasomboon ศึกษาทั่วไป
61 นางสาวอรดา ขำอินทร์ อาจารย์ Orada Khamin ศึกษาทั่วไป
62 นายจีรศักดิ์ ดีสะเมาะ อาจารย์ Jeerasak Deesamoh ศึกษาทั่วไป
63 นายมนูญ จิตรสำเริง อาจารย์ Manoon Chitsamroeng ศึกษาทั่วไป
64 นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ ผศ. Sirisopa Ongkananuwong สถาปัตยกรรมภายใน
65 นายสมชาย สุพิสาร ผศ. Somchai Supisan สถาปัตยกรรมภายใน
66 นางสาวปัฐมาภรณ์ สว่างวงษ์ อาจารย์ Patamaporn Sawangwong สถาปัตยกรรมภายใน
67 นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง อาจารย์ Chaichan Wongkrajang สถาปัตยกรรมภายใน
68 นายถิร รุ่งเลิศศรี อาจารย์ Thira Runglertsri สถาปัตยกรรมภายใน
69 นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง อาจารย์ Wittayaporn Jaratduang สถาปัตยกรรมภายใน
70 นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย อาจารย์ Sombaht Torwatanachai สถาปัตยกรรมภายใน
71 นายสุวินัย อินทรศักดิ์ อาจารย์ Suvinai Intarasak สถาปัตยกรรมภายใน
72 นายพรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร อาจารย์ Pornnarong Luenpetch วิศวกรรมก่อสร้าง

ข้าราชการฯ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางสาวสำรวย  สุขเจริญ
2
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ
3
นางรัตนาภรณ์  ปิ่นเจริญ
4
นางสาวดวงฤทัย อินลวง
5
นางสาวมนธิชา อร่ามศรี
6
นางขวัญตา แก้วแสน
7
นางสาวสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์
8
นางสาววิชุตา ทองท่าฉาง
9
นายจารุกิตต์ ขวัญมงคลพงศ์

ลูกจ้างประจำ

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางรัชนีย์ ธรรมณี
2
นายชัยรัตน์ อินทจิรัง
3
นายจำลอง ภู่วงษ์
4
นายบุญเชิด อ่ำสมบูรณ์
5
นายชูเกียรติ  ธรรมณี
6
นายสุทัศน์ สวัสศรี
7
นายวันชัย รังกุพันธุ์

พนักงานตามภารกิจ/ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางสาวนพพร ฤทธาภัย
2
นายวสันต์ จารุเสน
3
นางสาววรวรรณ อักษรภักดี
4
นางสาวนัทธมน  พันธุ์แขก
5
นางยุพิน ทิพย์มาลา
6
นางสาวปฐิณี ต่างศรี
7
นางสาวลักษณารี  สะเมาะยิ
8
นายสิทธิชัย อรกุล
9
นางสำเนา สวัสศรี
10
นางศิวิไล วงษ์พนัส
11
นางมาลัย ทัพนันท์
12
นายสมหมาย ศรีผดุง
13
นายนำพล วิถีรัตน์
14
นางสาวจิตสุภา แว่นแคว้น