กำลังปรับปรุง

 

ข้าราชการฯ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

1

นางเกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์

อาจารย์

Ketpet Wongwattanapong

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

2

นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง

อาจารย์

Manthanaporn Arunrueang

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

3

นางสาวกาญจนวรรณ วินิจพิทยากุล

อาจารย์

Kanjanawan Vinitpittayakul

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

4

นางสาวธนิศา หนูทวี

อาจารย์

Tanisa Nootawee

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

5

นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี

อาจารย์

Kittichai Prasertpornsri

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

6

นายวรเศรษฐ์ อุดมสิน

อาจารย์

Warrasade Udomsin

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

7

นายวุฒิชัย ยังสว่าง

อาจารย์

Wuttichai Youngswaing

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

8

นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ

อาจารย์

Sumitta Tanongsakwised

การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

9

นายพรชัย อัจฉริยเมธากร

ผศ.

Pornchai Utchariyamedhakorn

การออกแบบอุตสาหกรรม

10

นายยิ่งยง รุ่งฟ้า

รศ.

Yingyong Rungfah

การออกแบบอุตสาหกรรม

11

นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ

อาจารย์

Maturose Chaoraiparn

การออกแบบอุตสาหกรรม

12

นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช

อาจารย์

Chumsit Rotsakunphanit

การออกแบบอุตสาหกรรม

13

นายบุญชม สุดจิตต์

อาจารย์

Boonchom Sudjit

การออกแบบอุตสาหกรรม

14

นางสาวศศิธร คล้ายชม

ผศ.

Sasithorn Klaichom

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

15

นายอารี เลาะเหม็ง

ผศ.

Aree Lohmeng

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

16

นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล

รศ.

Pornchit Perapatanakul

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

17

นายนราธิป ทับทัน

รศ.

Narathip Thubthun

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

18

นางสาวกมลธร แป้นกล่ำ

อาจารย์

Kamontorn Panglam

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

19

นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่

อาจารย์

Pavadee Boonrodyoo

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

20

นางสาวสุลาวัลย์ ทันใจชน

อาจารย์

Sulawun Thanjaichon

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

21

นายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท

อาจารย์

Jaroonsak Jaruthiranart

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

22

นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ

อาจารย์

Natapong Puangpinyo

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

23

นายณัฐภูมิ รับคำอินทร์

อาจารย์

Nattapoom Rubkhamin

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

24

นายพู่กัน สายด้วง

อาจารย์

Pugun Saiduang

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

25

นายศักดา สันธนะวิทย์

อาจารย์

Sakda Santanawit

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

26

นายเฉลย คงปรีพันธุ์

ผศ.

Chaloei Kongpreephan

วิศวกรรมก่อสร้าง

27

นายทองพูล ทาสีเพชร

ผศ.

Thongpoon Thaseepech

วิศวกรรมก่อสร้าง

28

นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์

ผศ.

Somboon Phanlertchamnan

วิศวกรรมก่อสร้าง

29

นายอภิวิชญ์ พูลสง

ผศ.

Apivich Poolsong

วิศวกรรมก่อสร้าง

30

นางสาววิมรรศนา ณ สงขลา

อาจารย์

Wimassana Na Songkhla

วิศวกรรมก่อสร้าง

31

นางสาววีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์

อาจารย์

Weenuttagant Rattanatheerawong

วิศวกรรมก่อสร้าง

32

นายชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์

อาจารย์

Chachrist Srisuwanrat

วิศวกรรมก่อสร้าง

33

นายชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย

อาจารย์

Chinnaphut Chaichothikulchai

วิศวกรรมก่อสร้าง

34

นายวุฒิกร แก้วเงินลาด

อาจารย์

Wutikorn Khawngernlard

วิศวกรรมก่อสร้าง

35

นางสาวศศิธร สรรพ่อค้า

ผศ.

Sasithorn Sunphorka

วิศวกรรมเคมี

36

นายสมโภช ภู่พีระสุพงษ์

ผศ.

Sompoch Pooperasupong

วิศวกรรมเคมี

37

นายณรงค์ ชัยสงเคราะห์

อาจารย์

Narong Chaisongkroh

วิศวกรรมเคมี

38

นางศศิวิมล มาแสง

ผศ.

Sasiwimol Maseang

วิศวกรรมโยธา

39

นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี

ผศ.

Phattrasuda Phosri

วิศวกรรมโยธา

40

นายกฤษฎา อนันตกาลต์

ผศ.

Kritsada Anantakarn

วิศวกรรมโยธา

41

นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ

ผศ.

Narongdej Intaratchaiyakit

วิศวกรรมโยธา

42

นายวันโชค เครือหงษ์

ผศ.

Wunchock Kroehong

วิศวกรรมโยธา

43

นายวิทวัส สิทธิกูล

ผศ.

Wittawat Sittigool

วิศวกรรมโยธา

44

นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์

ผศ.

Sattawat Haruehansapong

วิศวกรรมโยธา

45

นายสุรินทร์ สุทธิประภา

ผศ.

Surin Sutthiprabha

วิศวกรรมโยธา

46

นางสาวเพ็ญพิชชา สนิทอินทร์

อาจารย์

Penpichcha Sanit-In

วิศวกรรมโยธา

47

นางอาทิตยา นิ่มอนงค์

อาจารย์

Atittaya Nimanong

วิศวกรรมโยธา

48

นายจิรวัฒน์ จันทร์เรือง

อาจารย์

Jirawat Junruang

วิศวกรรมโยธา

49

นายทศพร ประเสริฐศรี

อาจารย์

Tosporn Prasertsri

วิศวกรรมโยธา

50

นายธเนศ วินิจฉัยกุล

อาจารย์

Thanet Vinijchaikul

วิศวกรรมโยธา

51

นายธีระพล ลดาลลิตสกุล

อาจารย์

Teerapon Ladalalitsakul

วิศวกรรมโยธา

52

นายปรัชญา ยอดดำรงค์

อาจารย์

Pruchaya Yoddumrong

วิศวกรรมโยธา

53

นายวิชัย เล้าภากรณ์

อาจารย์

Wichai Laopakorn

วิศวกรรมโยธา

54

นายสุชาติ ทองรัมภากุล

อาจารย์

Suchart Thongrumpakul

วิศวกรรมโยธา

55

นายเอนก เนรมิตรครบุรี

อาจารย์

Anek Neramitkornburi

วิศวกรรมโยธา

56

นายสุรัติ เส็มหมัด

อาจารย์

Surat Semmad

วิศวกรรมโยธา

57

นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน

ผศ.

Chulaporn Pouyuan

ศึกษาทั่วไป

58

นางสาวรสสุมนต์ จารยะพันธุ์

ผศ.

Rossumont Jaryabhand

ศึกษาทั่วไป

59

นางสาวกมนทรรศน์ ชาวนา

อาจารย์

Kamontus Chawna

ศึกษาทั่วไป

60

นางสาวไปรมา ดิษฐสมบูรณ์

อาจารย์

Praima Disthasomboon

ศึกษาทั่วไป

61

นางสาวอรดา ขำอินทร์

อาจารย์

Orada Khamin

ศึกษาทั่วไป

62

นายจีรศักดิ์ ดีสะเมาะ

อาจารย์

Jeerasak Deesamoh

ศึกษาทั่วไป

63

นายมนูญ จิตรสำเริง

อาจารย์

Manoon Chitsamroeng

ศึกษาทั่วไป

64

นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์

ผศ.

Sirisopa Ongkananuwong

สถาปัตยกรรมภายใน

65

นายสมชาย สุพิสาร

ผศ.

Somchai Supisan

สถาปัตยกรรมภายใน

66

นางสาวปัฐมาภรณ์ สว่างวงษ์

อาจารย์

Patamaporn Sawangwong

สถาปัตยกรรมภายใน

67

นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง

อาจารย์

Chaichan Wongkrajang

สถาปัตยกรรมภายใน

68

นายถิร รุ่งเลิศศรี

อาจารย์

Thira Runglertsri

สถาปัตยกรรมภายใน

69

นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง

อาจารย์

Wittayaporn Jaratduang

สถาปัตยกรรมภายใน

70

นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย

อาจารย์

Sombaht Torwatanachai

สถาปัตยกรรมภายใน

71

นายสุวินัย อินทรศักดิ์

อาจารย์

Suvinai Intarasak

สถาปัตยกรรมภายใน

72

นายพรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร

อาจารย์

Pornnarong Luenpetch

วิศวกรรมก่อสร้าง

ข้าราชการฯ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวสำรวย  สุขเจริญ

2

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

3

นางรัตนาภรณ์  ปิ่นเจริญ

4

นางสาวดวงฤทัย อินลวง

5

นางสาวมนธิชา อร่ามศรี

6

นางขวัญตา แก้วแสน

7

นางสาวสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์

8

นางสาววิชุตา ทองท่าฉาง

9

นายจารุกิตต์ ขวัญมงคลพงศ์

ลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางรัชนีย์ ธรรมณี

2

นายชัยรัตน์ อินทจิรัง

3

นายจำลอง ภู่วงษ์

4

นายบุญเชิด อ่ำสมบูรณ์

5

นายชูเกียรติ  ธรรมณี

6

นายสุทัศน์ สวัสศรี

7

นายวันชัย รังกุพันธุ์

พนักงานตามภารกิจ/ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวนพพร ฤทธาภัย

2

นายวสันต์ จารุเสน

3

นางสาววรวรรณ อักษรภักดี

4

นางสาวนัทธมน  พันธุ์แขก

5

นางยุพิน ทิพย์มาลา

6

นางสาวปฐิณี ต่างศรี

7

นางสาวลักษณารี  สะเมาะยิ

8

นายสิทธิชัย อรกุล

9

นางสำเนา สวัสศรี

10

นางศิวิไล วงษ์พนัส

11

นางมาลัย ทัพนันท์

12

นายสมหมาย ศรีผดุง

13

นายนำพล วิถีรัตน์

14

นางสาวจิตสุภา แว่นแคว้น