วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร ๕ เขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในช่วงเช้าเริ่มด้วยคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ให้ความรู้ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานด้าน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในการนี้ นางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน มาให้ความรู้ด้านการเขียนโครงการและงบประมาณ จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ โดย อาจารย์ปัฐมาภรณ์ สว่างวงษ์

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนสรุปและปิดโครงการในเวลา 16.30 น.