ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
เรื่อง ห้ามมิให้นักศึกษาเข้ามาในเขตพื้นที่อุเทนถวาย
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ได้กำหนดให้มีการปิดภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 1130/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์