วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร ๕ ชั้น ๑
การประเมิน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วินัย ประลมพ์กาญจน์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล และนางชลาลัย สุขสถิต เป็นคณะกรรมการ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประเมินการดำเนินงานของคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเป็นอย่างยิ่ง