ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำ MOU ร่วมกับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

By 06/10/2022 พฤศจิกายน 1st, 2022 No Comments

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร ๕ เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เริ่มงานในเวลา ๙.๓๐ น. ชมวิดีทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

จากนั้นในเวลา ๙.๔๕ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบทบาทการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จากนั้นคุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติปาฐกถาเรื่อง “สถานประกอบการต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

เวลา ๑๐.๔๕ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร และ คุณประสงค์ ธาราไชย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกัน ในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงและมุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของบริษัท และตลาดแรงงานต่อไป