#ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ ๑๕๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และขอแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกชั้นปี ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On site)

๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (Online) หรือแบบออนไซต์ (On site)) ตามความเหมาะสมของรายวิชา

๓. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (Online) หรือแบบออนไซต์ (On site)) ตามความเหมาะสมของรายวิชา

๔. นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตน ดังนี้

     ๔.๑ นักศึกษาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยสถานที่ราชการ ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

     ๔.๒ นักศึกษาทุกคน ต้องแต่งกายตามระเบียบฯ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกำหนด

     ๔.๓ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) ต้องออกจากเขตพื้นที่อุเทนถวายทั้งหมด ภายในเวลา ๑๙.๐๐ น.

     ๔.๔ ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On site) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาทุกคน ต้องออกจากเขตพื้นที่อุเทนถวายทั้งหมดตามกำหนดการสิ้นสุดในตารางสอน

     ๔.๕ ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ต้องได้รับการอนุญาตจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อนเท่านั้น

     ๔.๖ ห้ามดื่มสุรา และเสพสารเสพติดในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยเด็ดขาด

หากนักศึกษาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ ถือเป็นความผิด จะถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากเดิมแบบออนไซต์ (On site) อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนใหม่ให้เหมาะสม

๕. กรณีบุคคลภายนอก มาติดต่อราชการในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ต้องแลกบัตรเข้า – ออก และประสานงานกับหน่วยงานภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย เพื่อยืนยันการมาติดต่อราชการ และให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่ออนุญาตให้เข้าเขตพื้นที่อุเทนถวาย หากไม่ให้ความร่วมมือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่อุเทนถวายโดยเด็ดขาด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์