#ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

 • https://www.facebook.com/PRUthenthawai/posts/978370720228791?ref=embed_post
 • 1.นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (Online) หรือแบบออนไซต์ (On site)) ตามความเหมาะสมของรายวิชา
 • 2.นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตน ดังนี้
  • 2.1 นักศึกษาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยสถานที่ราชการ ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
  • 2.2 นักศึกษาทุกคน ต้องแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกำหนด
  • 2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ (วันเสาร์–วันอาทิตย์) ต้องออกจากเขตพื้นที่อุเทนถวายทั้งหมดภายในเวลา 19.00 น.
  • 2.4 ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On site) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาทุกคน ต้องออกจากเขตพื้นที่อุเทนถวายทั้งหมดตามกำหนดการสิ้นสุดในตารางสอน
  • 2.5 ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ต้องได้รับการอนุญาตจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อนเท่านั้น
  • 2.6 ห้ามมิให้นักศึกษานำกัญชาหรือกัญชง และใบกระท่อม หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดของกัญชาหรือกัญชง และใบกระท่อม อีกทั้งห้ามมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง และใบกระท่อม เข้ามาใช้และบริโภคเพื่อการนันทนาการใด ๆ ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการอย่างเด็ดขาด
  • 2.7 ห้ามมิให้นักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ/หรือเครื่องดื่มประเภทอื่นใด ที่มีลักษณะเมื่อบริโภคแล้วก่อให้เกิดความมึนเมา ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการอย่างเด็ดขาด
 • หากนักศึกษาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ถือเป็นความผิด จะถูกลงโทษตามระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 8 สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ และถือเป็นความผิดต้องถูกลงโทษ และอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากเดิมแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (Online) หรือแบบออนไซต์ (On site)) อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนใหม่ให้เหมาะสม
 • กรณีบุคคลภายนอก มาติดต่อราชการในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ต้องแลกบัตรเข้า – ออก และประสานงานกับหน่วยงานภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย เพื่อยืนยันการมาติดต่อราชการ และให้หน่วยงานดังกล่าว แจ้งต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่ออนุญาตให้เข้าเขตพื้นที่อุเทนถวาย หากไม่ให้ความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่อุเทนถวายโดยเด็ดขาด
 • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566