ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (#บพท.) ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น RU “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากโครงการวิจัย “การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านเตาเผามลพิษต่ำผลิตถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์ชุมชน”