ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนนักศึกษาเข้าเรียนในเขตพื้นที่และติดตามเฝ้าระวัง Reset Uthenthawai ครั้งที่ 2/2565

By 04/08/2022 No Comments

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนนักศึกษาเข้าเรียนในเขตพื้นที่และติดตามเฝ้าระวัง Reset Uthenthawai ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 7 ชั้น 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบายบริหารคณะ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา และติดตามความก้าวหน้าการ Reset Uthenthawai จากนั้น รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ นำเสนอแผนพัฒนา ความก้าวหน้าแผนงาน Reset Uthenthawai และก่อนปิดการประชุมเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และผู้เข้าประชุมซักถามข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่ตรงกัน