#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ ได้มีบุคคลไม่พึงประสงค์บางกลุ่มพยายามกระทำการที่ขัดกับประกาศของคณะฯ เช่น เรี่ยไรเงินในกลุ่มของนักศึกษา กิจกรรมรับน้อง และกิจกรรมอื่นๆที่นำชื่อของสถาบันไปแอบอ้างนำนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะฯ จึงขอเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านทราบว่า ทางคณะฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนการกระทำของบุคคลไม่พึงประสงค์ และคณะฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทุกกรณี ทั้งนี้หากทางคณะฯ มีการจัดกิจกรรม จะมีประกาศแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการคณะกรรมการดำเนินงานด้านข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์11 สิงหาคม 2565อ่านประกาศ https://shorturl.asia/hx8iz