#ประกาศ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On Line) 100% และห้ามมิให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จนกว่าจะมี ประกาศฯ เปลี่ยนแปลง หากนักศึกษาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือ ถือเป็นความผิดสถานหนัก จะถูกลงโทษตามระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกเว้นกรณี มีความจาเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อนเท่านั้น2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On Site)3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ทุกชั้นปี ให้จัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ (On Line) และแบบออนไซต์ (On Site)) ตามความเหมาะสม ของรายวิชา4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(แบบออนไลน์ (On Line) และแบบออนไซต์ (On Site)) ตามความเหมาะสมของรายวิชาทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565