ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร ประเสริฐศรี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่โครงการวิจัย เรื่อง “การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงสมรรถนะของชั้น FGM ภายใต้การสัมผัสระดับนาโน” ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 600,000 บาท