วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เขตพื้นที่อุเทนถวาย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อม มีความรู้ และทักษะ ในสาขาที่มีการแข่งขัน คณะฯ จึงได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในประเภทที่คณะฯ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีรายการทักษะที่แข่งขัน 10 ประเภท ดังนี้
1. การแข่งขันทักษะสำรวจ มีทีมเข้าแข่งขัน 6 ทีม
2. การแข่งขันทักษะฝึกงานก่อสร้าง (งานไม้ งานปูน) มีทีมเข้าแข่งขัน 20 ทีม
3. การประกวดโครงการสหกิจศึกษา มีผู้ส่งผลงาน 1 คน
4. การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม มีผู้เข้าแข่งขัน 419 คน
5. การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ มีทีมเข้าแข่งขัน 13 ทีม
6. การแข่งขันโครงสร้างต้านทานแรงสั่นสะเทือน มีทีมเข้าแข่งขัน 5 ทีม
7. การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ มีทีมเข้าแข่งขัน 8 ทีม
8. การแข่งขัน BIM (Building Information Modeling) มีทีมเข้าแข่งขัน 3 ทีม
9. การแข่งขันคอนกรีตรักษ์โลกกำลังอัดตามเป้าหมาย มีทีมเข้าแข่งขัน 7 ทีม
10. การประกวดโครงงานวิศวกรรม มีทีมเข้าแข่งขัน 5 ทีม
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าแข่งขันมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขันในระดับ 9 มทร. ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น