คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติครั้งที่ 4 (Online Conference) #NECC2024https://necc.rmutto.ac.th
#กำหนดการ
🔷เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
31 มกราคม 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
🔷1-21 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งผลการพิจารณา
🔷1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2567 ชำระค่าลงทะเบียน
🔷4 มีนาคม 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
🔷11 มีนาคม 2567 ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ
🔷28-29 มีนาคม 2567 นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Online)
🔷15 เมษายน 2567 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 4 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
🔵 CPD 12 หน่วย
🟠 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/QTDWKC6h911Fi1au9
🟡 แบบฟอร์มบทความ https://shorturl.asia/HhP5A
🟢 ค่าลงทะเบียน ก่อน 20 มีนาคม 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน 1,500 บาท (ค่าลงทะเบียนต่อ 1 บทความ) ผู้เข้าร่วมประชุม 400 บาท
🟣 ค่าลงทะเบียน 21-28 มีนาคม 2567 1,800 บาท (ค่าลงทะเบียนต่อ 1 บทความ) ผู้เข้าร่วมประชุม 500 บาท
🏛 ชำระค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาเขตอุเทนถวาย (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 052-6-08238-0
🆗 ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/L8i9goMkb95fQAzB8

#สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 083-057-1164 Line: @uthennecc